روند آموزشي

مقدمه

در اين آزمايشگاه شما با سيستم‌هاي كنترل خطي آشنا خواهيد شد. در اين راستا آزمايش‌هايي طراحي گشته‌اند كه شما را با تحليل، پياده‌سازي و شناسايي فرايندها و كنترل‌كننده‌هاي مختلف آشنا نموده و پس از آن با كاربرد اين سيستم‌ها در كنترل چند فرايند آشنا خواهيد شد.

آزمايش‌ها در دو بخش تدوين گشته‌اند، در بخش اول با پياده‌سازي الكترونيكي فرايندهاي خطي و جبران‌سازها آشنا شده و پس از بررسي آنها كاربرد جبران‌سازها به صورت حلقه‌باز و همچنين حلقه‌بسته را فرا خواهيد گرفت. در انتها كاربرد كنترل‌كننده‌هاي متداول پيش‌فاز-پس‌فاز و تناسبي-انتگرالي-مشتق‌گير را در كنترل فرايندهاي خطي بررسي خواهيم كرد.

براي آشنايي بيشتر با كاربردهاي كنترل‌كننده‌هاي بررسي شده در بخش اول، اين كنترل‌كننده‌ها را براي كنترل فرايند حرارتي و سرو موتور به كار خواهيم برد. در اين راستا ابتدا با اين فرايندها آشنا شده و به شناسايي آنها مي‌پردازيم سپس براي رسيدن به اهداف كنترلي، جبران‌سازهاي مناسب طراحي و پياده‌سازي شده و بر اين فرايندها اعمال خواهيم نمود. 

روند آموزشي 

 
آزمايش‌ها در دو بخش كلي تدوين شده اند:
 
بخش اول – پياده‌سازي الكترونيكي فرايندهاي خطي و كنترل‌كننده‌ها
 
 
الف) آشنايي با نحوه پياده سازي الكترونيكي و شناسايي فرايندها و كنترل كننده‌ها      

        1- آشنايي با تقويت‌كننده‌هاي عملياتي

        2- پياده‌سازي توابع تبديل به كمك تقويت‌كننده‌هاي عملياتي

          

ب) مقايسه كنترل بدون بازخور(حلقه‌باز) و كنترل به كمك بازخور (حلقه‌بسته)

        1- پياده‌سازي كنترل‌كننده‌ها در سيستم حلقه‌باز

        2- پياده‌سازي جبرانساز پيشفاز

        3- بررسي نحوه عملكرد سيستم حلقه‌باز و حلقه‌بسته در برابر تغيير پارامترهاي مختلف سيستم

 

ج) پياده‌سازي و شناسايي جبرانساز پيشفاز و چگونگي استفاده از آن در سيستم‌هاي حلقه بسته

        1- پياده سازي و شناسايي جبرانساز پيشفاز

        2- كاربرد جبرانساز پيشفاز در سيستمهاي حلقه بسته 

 

د) پياده‌سازي و شناسايي جبرانساز پسفاز و چگونگي استفاده از آن در سيستم‌هاي حلقه بسته

        1- پياده سازي و شناسايي جبرانساز پسفاز

        2- كاربرد جبرانساز پسفاز در سيستمهاي حلقه بسته

 

ه) نحوه پياده‌سازي كنترل‌كننده تناسبي- انتگرالي- مشتق‌گير(PID)

        1- پياده‌سازي كنترل‌كننده تناسبي (P)

        2- پياده‌سازي كنترل‌كننده تناسبي - انتگرالي (PI)

        3- پياده‌سازي كنترل‌كننده تناسبي - مشتق گير (PD)

        4- پياده‌سازي كنترل‌كننده تناسبي- انتگرالي- مشتق‌گير(PID)

        5- تنظيم ضرايب كنترل‌كننده تناسبي‌- انتگرالي- مشتق‌گير به روش زيگلر- نيكولز

 

بخش دوم - شناسايي فرايندهاي صنعتي      

 

الف) فرايند حرارتي            

        1- شناسايي مشخصه‌هاي استاتيكي فرايند حرارتي

        2- شناسايي مشخصه‌هاي ديناميكي فرايند حرارتي

        3- طراحي كنترل‌كننده جهت كنترل دماي فرايند حرارتي

 

ب) موتور DC

        1- بررسي مشخصات استاتيكي موتور

        2- شناسايي مشخصه‌هاي ديناميكي موتور

        3- طراحي كنترل‌كننده جهت كنترل سرعت زاويه‌اي موتور

 
        4- طراحي كنترل‌كننده جهت كنترل موقعيت زاويه‌اي موتور 

 

پيش‌گزارش و گزارش‌كار

  

پيش از ساعت آزمايش مطالعه دقيق در مورد آزمايش، يادآوري مفاهيم مورد نياز، طراحي و آماده‌سازي مدار مورد آزمايش ضرورت دارد.

نتايج عمليات و محاسبات مربوط به آزمايش‌ها و نكاتي را كه در هر جلسه توسط مربي آزمايشگاه توضيح داده مي‌شوند را يادداشت نموده و حتماً در اسرع وقت نسبت به بازنويسي يادداشت‌ها اقدام نماييد تا در زمان نوشتن گزارش‌كار به مشكل برنخوريد و تحويل گزارش‌كارها بايد در تاريخ مقرر به مربي آزمايشگاه صورت گيرد.

    

مشاهده گزارش كار نمونه     

مقررات و نحوه كار در آزمايشگاه

ارزيابي

نمره نهايي بر اساس نمرات كار كلاسي، گزارش‌كارها، آزمون پاياني (تئوري و عملي) و نمرات حضور و غياب تعيين مي‌گردد.


تاریخ به روز رسانی:
1394/10/27
تعداد بازدید:
1256
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.